ماهان الکترونیک

آنتن GPS اکتیو با کابل 1.5متری سر فیش SMA