ماهان الکترونیک

تراشه آمپلی فایر TDA7498E پکیج PowerSSO-36