ماهان الکترونیک

سیم جامپر ماده به ماده 10cm فلت 40 رشته