ماهان الکترونیک

سیم جامپر ماده به ماده 30cm فلت 40 رشته