ماهان الکترونیک

نوار نیکل جوش باتری قلع اندود شده عرض 4mm