ماهان الکترونیک

نوار نیکل جوش باتری قلع اندود شده 10متری عرض 5mm