ماهان الکترونیک

AT24C512-smd

آی سی

AT24C512-smd