ماهان الکترونیک

C1.5nF 50VS 0805

C1.5nF 50VS 0805