ماهان الکترونیک

C2.2nf 50VS 0805

C2.2nf 50VS 0805