ماهان الکترونیک

C2.2uF 50VS 0805

C2.2uF 50VS 0805