ماهان الکترونیک

C2.7pF 50VS 0805

C2.7pF 50VS 0805