ماهان الکترونیک

C220nF 50VS 0805

C220nF 50VS 0805