ماهان الکترونیک

C220UF-25V

خازن 220 میکروفاراد 25 ولت الکترولیت