ماهان الکترونیک

C3.3nF 50VS 0805

C3.3nF 50VS 0805