ماهان الکترونیک

C330nf 50VS 0805

C330nf 50VS 0805