ماهان الکترونیک

C330pf 50V5 0805

C330pf 50V5 0805