ماهان الکترونیک

C330UF-35VE

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد 35 ولت پین به پین 5MM قطر 10MM