ماهان الکترونیک

C4.7pF 50VS 0805

C4.7pF 50VS 0805