ماهان الکترونیک

C4.7uF 50VS 0805

C4.7uF 50VS 0805