ماهان الکترونیک

C470UF-450V

خازن 470 میکروفاراد 450 ولت الکترولیت