ماهان الکترونیک

C680nF 50VS 0805

C680nF 50VS 0805