ماهان الکترونیک

C680pF 50VS 0805

C680pF 50VS 0805