ماهان الکترونیک

C820nF 50VS 0805

C820nF 50VS 0805