ماهان الکترونیک

C820pF 50VS 0805

C820pF 50VS 0805